Truy cập nội dung luôn

Uỷ ban nhân dân huyện Võ Nhai khóa XX nhiệm kỳ 2021 – 2026 do Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai khóa XX bầu tại Kỳ họp thứ Nhất họp ngày 28/6/2021, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân huyện, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân huyện và Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.
Uỷ ban nhân dân huyện Võ Nhai chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, Luật, các văn bản của Trung ương, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, nhằm bảo đảm thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn huyện.


I. Lãnh đạo UBND huyện Võ Nhai khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

 

Chủ tịch UBND huyện:

Họ và tên: Bùi Thị Sen.

Năm sinh: 1981
Trình độ LLCT: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Máy bàn: 0280.3827743

Email

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện:

Họ và tên​: Vũ Thị Huệ
Năm sinh: 1974

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 Điện thoại cơ quan: 02083627199.
 Điện thoại di động: 0914436470.
 Email:

 

 

 

Phó Chủ tịch UBND huyện:
Họ và tên: Dương Văn Toản.
Năm sinh: 
Trình độ chuyên môn:
Trình độ chính trị: 
Điện thoại cơ quan: 02083827203.
Điện thoại di động: .
Email: 


II. Thành viên UBND huyện Võ Nhai khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
 

 

  

Văn phòng HĐND và UBND:

 Họ và tên: Lý Hoàng Nguyên.
 Năm sinh: 1979
 Chức vụ: Chánh văn phòng  
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ chính trị: Cao cấp
 Điện thoại cơ quan: 827209
 Điện thoại di động: 0915214678
 Email: nguyenlh.vonhai@thainguyen.gov.vn

 

 

 Phòng Nội vụ huyện Võ Nhai :

 Họ và tên: Hà Văn Tự.
 Năm sinh: 1973
 Chức vụ: Trưởng phòng
 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ.
 Trình độ chính trị: Cao cấp.
 Điện thoại cơ quan:02083827413
 Điện thoại di động: 0978749174
 Email: tuhv.vonhai@thainguyen.gov.vn

 

 

 

 

Phòng Nông nghiệp và PTNT:

Đ/c: Nông Minh Tuấn 
Ngày sinh: 1974
Chức vụ: Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 0280.3626123
Điện thoại di động: 01233522008
Email: minhtuan.vphu@gmail.com

 

 

 Phòng Tư pháp huyện Võ Nhai:
 Họ và tên: Lâm Văn Lực.
 Năm sinh: 1968
 Chức vụ: Trưởng phòng
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ chính trị: Cao cấp
 Điện thoại cơ quan: 02083627208
 Điện thoại di động: 0988722695
 Email:

 

 Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Võ Nhai:
 Họ và tên: Nguyễn Anh Thống.
 Năm sinh: 1967
 Chức vụ: Trưởng phòng
 Trình độ chuyên môn: Đại học Xây dựng
 Trình độ chính trị: Trung cấp.
 Điện thoại cơ quan:02083827452
 Điện thoại di động: 0915580845
 Email: thongna.vonhai@gov.vn

 Phòng Y tế huyện Võ Nhai :

 Họ và tên: Triệu Văn Hanh.
 Năm sinh: 1966
 Chức vụ:Trưởng phòng
 Trình độ chuyên môn: Bác sĩ Đa khoa
 Trình độ chính trị: Trung cấp
 Điện thoại cơ quan: 02083727205
 Điện thoại di động: 0947018766
 Email: hanhytevn@gmail.com

 

 

 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Võ Nhai :
 Họ và tên: Hoàng Thị Dậu.
 Năm sinh: 1968
 Chức vụ: Trưởng phòng
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ chính trị: Cao cấp
 Điện thoại cơ quan: 02083827733
 Điện thoại di động: 0916819588, 0982012359
 Email: dauht.vonhai@thainguyen.gov.vn

 

 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Võ Nhai :
 Họ và tên: Mông Thị Tuyết Nhung.
 Năm sinh: 1985
 Chức vụ: Trưởng phòng
 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 
 Trình độ chính trị: Cao cấp
 Điện thoại cơ quan:  02083727414
 Điện thoại di động: 0978850555
 Email:

Thanh tra huyện Võ Nhai:

 Họ và tên: Nguyễn Hồng Lam.
 Năm sinh: 1976
 Chức vụ: Chánh Thanh tra.
 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
 Trình độ chính trị: Cao cấp
 Điện thoại cơ quan: 02083827452
 Điện thoại di động: 0915197788
 Email:lamnh.vonhai@thainguyen.gov.vn

 

 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Võ Nhai :
 Họ và tên: Triệu Văn Hiên.
 Năm sinh: 1973
 Chức vụ: Trưởng phòng
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ chính trị: Cao cấp
 Điện thoại cơ quan: 02083827435
 Điện thoại di động: 0912111267
 Email:hientv.vonhai@thainguyen.gov.vn
 

 

 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Võ Nhai :
 Họ và tên: Bùi Thanh Sơn.
 Năm sinh: 1965
 Chức vụ: Trưởng phòng
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ chính trị: Cao cấp
 Điện thoại cơ quan: 02083627789
 Điện thoại di động: 0915209468
 Email: sonbt.vonhai@thainguyen.gov.vn

 

 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Võ Nhai :
 Họ và tên: Hà Mạnh Cương.
 Năm sinh: 1975
 Chức vụ: Trưởng phòng
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ chính trị: Trung cấp
 Điện thoại cơ quan: 02083503988
 Điện thoại di động: 0985724178
 Email:cuonghm.phongvn@thainguyen.edu.vn

Phòng Dân tộc huyện Võ Nhai :

 Họ và tên: Nguyễn Việt Hưng.
 Năm sinh: 1984
 Chức vụ: Trưởng phòng
 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
 Trình độ chính trị: Cao cấp
 Điện thoại cơ quan: 0948519665
 Điện thoại di động: 
 Email: nguyenhungtn84@gmail.com

 

 

 

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Võ Nhai :
 Họ và tên: Dương Văn Tuyến.
 Năm sinh: 1972
 Chức vụ: Chỉ huy trưởng
 Trình độ chuyên môn: Cao đẳng
 Trình độ chính trị: Cao cấp
 Điện thoại cơ quan:
 Điện thoại di động: 0949373262
 Email:

 

 Công an huyện Võ Nhai :
 Họ và tên: Lương Văn Hùng.
 Năm sinh: 1966
 Chức vụ: Trưởng Công an
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ chính trị: Cao cấp
 Điện thoại cơ quan: 02083827217
 Điện thoại di động: 
 Email:moint.vonhai@thainguyen.gov.vn