Truy cập nội dung luôn

HUYỆN ỦY VÕ NHAI

1. Thường trực Huyện ủy

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Võ Nhai

Đ/c: Hà Thị Bích Hồng - Ủy viên BCH đảng bộ tỉnh,

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Võ Nhai

Năm sinh: 1977

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ chính trị: Cao cấp

Điện thoại di động: 0985752752

Điện thoại cơ quan: 02083.827.213

 

Đ/c: Hoàng Minh Hiền - PBT Thường trực Huyện ủy
Năm sinh: 1963
Trình độ chuyên môn: Đại học.
 Trình độ chính trị: Cao cấp.
 Điện thoại cơ quan:
 Điện thoại di động: 0915263763.
 Email:
Máy bàn: 0208.3827.215

 

2. Văn phòng Huyện ủy

 

Đ/c: Hoàng Hồng Hạnh -  Chánh văn phòng Huyện ủy Võ Nhai

Năm sinh: 1979
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại di động: 0976903017
Email:

 

          

 

Đ/c: Triệu Quốc Chuyên – Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy
Ngày sinh: 1978
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 0985.907.417
Email: 

 

 

 

 

3. Ban Tổ chức Huyện ủy

            

 

Đ/c: Nịnh Văn Hào - Ủy viên BTV, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy

Năm sinh: 1973.
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ.
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 02803827258
Điện thoại di động: 0915589555
Email: haonv.vonhai@thainguyen.gov.vn

 

Đ/c: Vũ Thị Minh Phương – Huyện ủy viên, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

Ngày sinh: 1984
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 0280.3827
Điện thoại di động: 0914436470
Email:minhphuong17btc@gmail.com

 

 

Đ/c:Tạ Việt Hồng – Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

Ngày sinh: 1978
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 0208.3827410
Điện thoại di động: 0972991306
Email:  taviethong78@gmail.com

 

4. Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

Đ/c: Dương Quốc Toàn - Ủy viên BTV, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy

Năm sinh: 1972
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ LLCT: Cao cấp
đt: 0915.589.568
máy bàn: 0208.627.123

         

 

Đ/c: Ma Thị Bích Nguyệt – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

Ngày sinh: 1982
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 0280.3827311
Điện thoại di động: 0915644665
Email: mathibichnguyet@gmail.com

 

        

 

Đ/c: Lương Văn Thực – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy
Năm sinh: 1983
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 0280.3827.311
Điện thoại di động: 0915.854.259
Email: thucvonhai@gmail.com

 

 

 

5- Ban Dân vận Huyện ủy

              

 

Đ/c: Dương Văn Ngoan – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện

Ngày sinh: 1968

Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 0280.3727257
Điện thoại di động: 0915589520
Email: duongvanngoan.vn@gmail.com

 

6. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

 

Đ/c: Hà Văn Quang – Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy
Ngày sinh: 1967
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 0280.3727 359
Điện thoại di động: 0988826673
Email: quangnhanvonhai@gmail.com

 

 

 

Đ/c: Nông Viết Lâm – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy
Ngày sinh: 1967
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại di động: 0977040487
Email: 

 

               

 

Đ/c: Lường Thu Trang – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

Huyện ủy
Ngày sinh: 1988
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại di động: 0985172272
Email: thutrang111288@gmail.com