Truy cập nội dung luôn

Các đơn vị sự nghiệp

 

 

 Ban Quản lý Dự án Đầu tư  xây dựng huyện Võ Nhai 

 Họ và tên: Lao Văn Thắng.
 Năm sinh: 1978
 Chức vụ: Giám đốc
 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
 Trình độ chính trị: Cao cấp.
 Điện thoại cơ quan:02083626233
 Điện thoại di động: 0912440566
 Email: laothang1978@gmail.com

 

 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục   thường xuyên huyện Võ Nhai

 Họ và tên: Hà Việt Hồng
 Năm sinh: 1974
 Chức vụ: Giám đốc
 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
 Trình độ chính trị: Trung cấp.
 Điện thoại cơ quan:02083827559
 Điện thoại di động: 0987.657.177
 Email: 

                   

 Trung tâm Văn hóa, Thể thao-Truyền thông

 huyện Võ Nhai

 Họ và tên: Nông Hùng Việt.
 Năm sinh: 1972
 Chức vụ: Giám đốc
 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
 Trình độ chính trị: Cao cấp.
 Điện thoại cơ quan:02083827297
 Điện thoại di động: 0989341399
 Email: viethungthvn@gmail.com

 

 

  

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Võ Nhai

 Họ và tên: Phạm Xuân Thái
 Năm sinh: 1977
 Chức vụ: Giám đốc
 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
 Trình độ chính trị: Trung cấp.
 Điện thoại cơ quan:
 Điện thoại di động: 0972881135
 Email: huythai2177@gmail.com