Truy cập nội dung luôn

Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Võ Nhai sẵn sàng hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc với người lao động

26-05-2020 07:28

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Căn cứ văn bản số 2129/HD-NHCS ngày 27/4/2020 của Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH về hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động.

Theo đó, trong thơi gian qua Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Võ Nhai đã chủ động triển khai thực hiện một số nội dung để sẵn sàng phục vụ cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động, cụ thể: đã tổ chức tập huấn đến toàn thể cán bộ viên chức của đơn vị về các nội dung hướng dẫn cho vay. Tổ chức tuyên truyền đến tất cả các xã, thị trấn và toàn thể nhân dân biết để triển khai thực hiện chương trình này. Đồng thời tại Phòng giao dịch của NHCSXH huyện Võ Nhai, trụ sở các xã, thị trấn cũng đã niên yết đầy đủ tờ rơi, biển hướng dẫn giới thiệu tóm tắt về chương trình cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động để nhân dân và các khách hàng biết về chính sách cho vay…

Đến nay, có thể khẳng định công tác chuẩn bị các điều kiện để cho vay của Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Võ Nhai đã sẵn sàng. Sau khi khách hàng được UBND tỉnh phê duyệt đủ điều kiện vay vốn, khách hàng nộp hồ sơ vay vốn trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, khi đến Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Võ Nhai để hoàn tất các thủ tục sẽ được giải ngân theo quy định./.

Anh Tuấn (Trung tâm Văn hóa, Thể thao – Truyền thông)