Truy cập nội dung luôn

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Võ Nhai góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

31-10-2019 11:10

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Võ Nhai đã bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch tín dụng chính sách được giao, góp phần vào việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn huyện Võ Nhai. Đó là nhận định được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2019 của Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Võ Nhai.

Theo đó, 9 tháng đầu năm 2019, NHCSXH huyện đã tham mưu cho UBND huyện xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm kết quả triển khai, thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, kết quả cho thấy sau 05 năm triển khai, thực hiện cho thấy Cấp ủy, Chính quyền địa phương và cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên, đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện đã nâng cao nhận thức về vai trò tín dụng chính sách, chất lượng hoạt động tín dụng chính sách được nâng cao. Ngoài nguồn vốn tăng trưởng do Trung ương chuyển về, NHCSXH huyện đã tích cực tham mưu HĐND, UBND huyện tạo điều kiện về nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất cho NHCSXH, đến 30/09/2019, Tổng nguồn vốn là: 428.120 triệu đồng, đạt tỷ lệ 98,75 % so với kế hoạch giao là 433.534 triệu đồng, so năm 2018 tăng 39.755 triệu đồng. Doanh số cho vay 09 tháng đầu năm là: 82.822 triệu đồng với 2.105 hộ vay. Dư nợ đến 30/9/2019: 389.185 triệu đồng/KH: 395.202 triệu đồng, đạt tỷ lệ 98,48 % so kế hoạch giao.

Ngân hàng CSXH huyện Võ Nhai giải ngân nguồn vốn vay tại xã Phú Thượng, huyện Võ nhai

Để tiếp tục thực hiện nâng cao hoạt động tín dụng chính sách ưu đãi, hoàn thành tốt nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2019, trong quý IV Ngân hàng chính sách xã hội huyện Võ Nhai cùng với Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện sẽ tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị, công văn, hướng dẫn của cấp trên về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Võ Nhai; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đến cơ sở các xã, thị trấn để nhân dân nắm bắt được các chủ trương chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ, từ đó nâng cao việc chấp hành sử dụng vốn vay, trả gốc và lãi đầy đủ, đúng kỳ hạn; Tiếp tục chỉ đạo, phối hợp các tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác, Tổ TK&VV nâng cao trách nhiệm trong công tác bình xét đối tượng vay vốn, xác định mức cho vay phù hợp với phương án sản xuất kinh doanh của hộ vay, kiên quyết không bình xét cho những hộ không có phương án sản xuất kinh doanh, không có tư liệu sản xuất như đất ở, đất canh tác...

Anh Tuấn (Trung tâm Văn hóa, Thể thao – Truyền thông)