Truy cập nội dung luôn

Đảm bảo vững chắc an sinh xã hội

17-02-2020 10:29

Là huyện còn gặp nhiều khó khăn về phát triển KT – XH, tuy nhiên Võ Nhai đã đạt được những kết quả nhất định trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, trụ cột là BHXH, BHYT.

Năm 2019 là năm đầu tiên thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị Quyết 28-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng về cải cách chính sách BHXH. Với một huyện còn gặp nhiều khó khăn về phát triển KT – XH như Võ Nhai nhưng BHXH huyện luôn chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện ban hành các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể thực hiện. Cơ quan BHXH huyện phối hợp với các phòng, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cũng như cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT. Đối với cơ quan BHXH huyện đã tổ chức quán triệt nghị quyết đến toàn thể cán bộ viên chức, người lao động trong cơ quan; đồng thời, phát động phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW. Năm 2019, số người tham gia BHYT 67.254 người, đạt tỷ lệ bao phủ trên 98% dân số trên địa bàn huyện; số người tham gia BHXH bắt buộc 2.835 đối tượng, đạt 103,77% số kế hoạch giao; BHTN 2.158 đối tượng, đạt 122,89% số dự toán được giao; đặc biệt số người tham gia BHXH tự nguyện năm 2019 là 486 đối tượng, tăng 528,26% so với cùng kỳ năm 2018;. Số thu BHXH, BHYT, BHTN là 105.140 triệu đồng, đạt 100,78 % so với kế hoạch giao năm 2019.Công tác giải quyết chế độ BHXH kịp thời, đúng quy định cho các đối tượng tham gia. Việc chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính luôn được BHXH huyện quan tâm, chú trọng, tạo thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị và người dân đến liên hệ công tác.

                  Tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT cho người dân tại xã Tràng Xá

Để đạt được đó huyện Võ Nhai đã ban hành kịp thời các chương trình hành động, nghị quyết HĐND, thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN của huyện (Chương trình hành động số 22 ngày 20/8/2018 của Huyện ủy về thực hiện NQ số 28 về cải cách chính sách và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; Kế hoạch số 621/KH_UBND ngày 01/4/2019 của UBND huyện Tổ chức tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 888 ngày 9/5/2019 của UBND huyện về Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về thực hiện Luật BHXH; Quyết định số 3037 ngày 02/10/2019 của UBND huyện về thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách phát triển đối tượng tham gia BHXH, BVHYT, BHTN …). Trong năm 2019 chỉ đạo các phòng ban, đơn vị liên quan tổ chức 16 hội nghị đối thoại, tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT với cán bộ và nhân dân tại các địa phương trong huyện, thực hiện tốt công tác BHXH, BHYT theo đúng Nghị quyết số 28 của TW. Sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, với sự thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Võ Nhai, BHXH tỉnh Thái Nguyên và sự quyết tâm, nỗ lực của toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động BHXH huyện, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội và ổn định kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai công tác BHXH trong thời gian qua còn không ít khó khăn. Đó là tỷ lệ người tham gia BHXH còn thấp so với lực lượng lao động hiện có trên địa bàn huyện. Ý thức chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN của một bộ phận người sử dụng lao động chưa cao, vẫn còn tình trạng trốn đóng BHXH, BHYT cho người lao động…Nguyên nhân do việc tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp chưa cao; chế tài xử lý và mức xử phạt hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN chưa đủ mạnh để răn đe, ngăn ngừa những hành vi vi phạm. Hiểu biết của người dân về tính ưu việt của chính sách BHXH, BHYT còn hạn chế. Đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, mức thu nhập của đại bộ phận lao động tự do thấp, không ổn định nên không có điều kiện tham gia BHXH tự nguyện.

Để thực hiện tốt công tác BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo quyền lợi cho người lao động,  BHXH huyện Võ Nhai tham mưu cho UBND huyện tăng cường chỉ đạo các ban ngành của huyện để tuyên truyền việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Lập đoàn kiểm tra liên ngành, đôn đốc, xử lý những trường hợp vi phạm Luật BHXH, BHYT. Tham mưu với với BHXH tỉnh, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, UBND huyện vụ và các cơ quan chuyên môn chỉ đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ, việc thực hiện Luật BHXH, BHYT sửa đổi. Thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của BHXH tỉnh, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, UBND huyện trong công tác chuyên môn. Làm tốt hơn nữa công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn của huyện, thực hiện đầy đủ quy chế phối hợp đã được ký kết giữa BHXH Võ Nhai và các đơn vị. Phối hợp thường xuyên với các phòng ban chuyên môn và đơn vị sử dụng lao động trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

 Thu Viền (Trung tâm Văn hóa, Thể thao – Truyền thông Võ Nhai)