Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 2662/QĐ-UBND QĐ vv thu hồi đất thực hiện Dự án Khu thể thao xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (bà Lường Thị Sải) 27/08/2019 Hoàng Minh Hiền
2 2653/QĐ-UBND QĐ vv thu hồi đất thực hiện Dự án Khu thể thao xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (Chu Thị Hồng) 27/08/2019 Hoàng Minh Hiền
3 2658/QĐ-UBND QĐ vv thu hồi đất thực hiện Dự án Khu thể thao xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (ông Triệu Trần Vụ) 27/08/2019 Hoàng Minh Hiền
4 2649/QĐ-UBND QĐ vv thu hồi đất thực hiện Dự án Khu thể thao xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (ông Nguyễn Văn Chiến) 27/08/2019 Hoàng Minh Hiền
5 2663/QĐ-UBND QĐ vv thu hồi đất thực hiện Dự án Khu thể thao xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (ông Nguyễn Tuấn Anh) 27/08/2019 Hoàng Minh Hiền
6 2654/QĐ-UBND QĐ vv thu hồi đất thực hiện Dự án Khu thể thao xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (ông Triệu Văn Nghiêm) 27/08/2019 Hoàng Minh Hiền
7 2659/QĐ-UBND QĐ vv thu hồi đất thực hiện Dự án Khu thể thao xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (bà Đỗ Thị Đào) 27/08/2019 Hoàng Minh Hiền
8 2650/QĐ-UBND QĐ vv thu hồi đất thực hiện Dự án Khu thể thao xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (bà Triệu Thị Hoa) 27/08/2019 Hoàng Minh Hiền
9 2664/QĐ-UBND QĐ vv thu hồi đất thực hiện Dự án Khu thể thao xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (ông Nông Văn Thắng) 27/08/2019 Hoàng Minh Hiền
10 2655/QĐ-UBND QĐ vv thu hồi đất thực hiện Dự án Khu thể thao xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (ông Nguyễn Quốc Văn) 27/08/2019 Hoàng Minh Hiền
11 2660/QĐ-UBND QĐ vv thu hồi đất thực hiện Dự án Khu thể thao xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (ông Nguyễn Văn Đàn) 27/08/2019 Hoàng Minh Hiền
12 2630/QĐ-UBND QĐ vv công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 23/08/2019 Hoàng Minh Hiền
13 6/KH-HĐND KẾ HOẠCH Giám sát việc thục hiện quy trình lập và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Võ Nhai ( giai đoạn 2017- 2018) 21/08/2019 Nịnh Văn Hào
14 1854/KH-UBND KẾ HOẠCH Thực hiện Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện Võ Nhai. 21/08/2019 Hoàng Minh HIền
15 1858/KH-UBND KẾ HOẠCH Tổ chức thục hiện phong trào thi đua " Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" huyện Võ Nhai giai đoạn 2019 - 2025. 21/08/2019 Hoàng Minh Hiền
16 79/TB-HĐND TB Chức danh và giới thiệu chữ ký đồng chí Bùi Thị Sen, Chủ tịch HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 21/08/2019 Lý Hoàng Nguyên
17 2616/QĐ-UBND QĐ V/v phân công phụ trách các lĩnh vực công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. 21/08/2019 Hoàng Minh Hiền
18 1844/TB-UBND Thông Báo Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất bổ sung năm 2019 huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. 19/08/2019 Phạm Việt Tiến
19 8/QĐ-HĐND QĐ V/v nam hành quy chế làm việc của Thường trực HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 ( sửa đổi, bổ sung). 19/08/2019 Bùi Thị Sen
20 9/QĐ-HĐND QĐ Thành lập Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND huyện giám sát việc thực hiện quy trình lập và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Võ Nhai. 19/08/2019 Bùi Thị Sen