Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 822/QĐ-UBND QĐ về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án: Cụm Công nghiệp Cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai (đợt 1) ông Phạm Minh Nhất 10/04/2019 Dương Văn Tiến
2 804/QĐ-UBND QĐ về việc phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án Cụm Công nghiệp Cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên 10/04/2019 Dương Văn Tiến
3 839/QĐ-UBND QĐ về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án: Cụm Công nghiệp Cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai (đợt 1) bà Lê Thị Thông 10/04/2019 Dương Văn Tiến
4 814/QĐ-UBND QĐ về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án: Cụm Công nghiệp Cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai (đợt 1) ông Lý văn Khoa 10/04/2019 Dương Văn Tiến
5 827/QĐ-UBND QĐ về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án: Cụm Công nghiệp Cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai (đợt 1) ông Lê Ngọc Thăng 10/04/2019 Dương Văn Tiến
6 805/QĐ-UBND QĐ về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án: Cụm Công nghiệp Cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai (đợt 1) ông Lý Văn Hòi 10/04/2019 Dương Văn Tiến
7 818/QĐ-UBND QĐ về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án: Cụm Công nghiệp Cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai (đợt 1) bà Trần Thị Duyên 10/04/2019 Dương Văn Tiến
8 810/QĐ-UBND QĐ về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án: Cụm Công nghiệp Cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai (đợt 1) ông Lý Văn Thiện 10/04/2019 Dương Văn Tiến
9 832/QĐ-UBND QĐ về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án: Cụm Công nghiệp Cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai (đợt 1) bà Hứa Thị Ngọc 10/04/2019 Dương Văn Tiến
10 815/QĐ-UBND QĐ về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án: Cụm Công nghiệp Cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai (đợt 1) ông Lý Văn Thương 10/04/2019 Dương Văn Tiến
11 835/QĐ-UBND QĐ về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án: Cụm Công nghiệp Cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai (đợt 1) bà Hà Thị Lam 10/04/2019 Dương Văn Tiến
12 806/QĐ-UBND QĐ về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án: Cụm Công nghiệp Cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai (đợt 1) bà Lý Thị Hường 10/04/2019 Dương Văn Tiến
13 823/QĐ-UBND QĐ về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án: Cụm Công nghiệp Cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai (đợt 1) bà Phạm Thị Dung 10/04/2019 Dương Văn Tiến
14 811/QĐ-UBND QĐ về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án: Cụm Công nghiệp Cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai (đợt 1) bà Lý Thị Lành 10/04/2019 Dương Văn Tiến
15 840/QĐ-UBND QĐ về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án: Cụm Công nghiệp Cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai (đợt 1) ông Dương Văn Hải 10/04/2019 Dương Văn Tiến
16 807/QĐ-UBND QĐ về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án: Cụm Công nghiệp Cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai (đợt 1) ông Lý văn Dũng 10/04/2019 Dương Văn Tiến
17 828/QĐ-UBND QĐ về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án: Cụm Công nghiệp Cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai (đợt 1) bà Vũ Thị Hồng 10/04/2019 Dương Văn Tiến
18 812/QĐ-UBND QĐ về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án: Cụm Công nghiệp Cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai (đợt 1) bà Lý Thị Thúy 10/04/2019 Dương Văn Tiến
19 819/QĐ-UBND QĐ về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án: Cụm Công nghiệp Cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai (đợt 1) ông Nguyễn Quang Chung 10/04/2019 Dương Văn Tiến
20 808/QĐ-UBND QĐ về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án: Cụm Công nghiệp Cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai (đợt 1) ông Lý Văn Quảng 10/04/2019 Dương Văn Tiến