Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 3218/QĐ-UBND QĐ V/v thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại quyền sử dụng đất cho nhà nước (ông Hoàng Văn Mão và bà Đường Thị Nhung) 01/12/2020 Dương Văn Hào
2 2473/UBND-KTHT V/v phối hợp lập bàn đồ quy hoạch vùng sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận "Chè Võ Nhai" 01/12/2020 Hoàng Minh Hiền
3 2471/TB-UBND THÔNG BÁO V/v phân công trực các ngày Thu bảy, Chủ nhật trong tháng 12/2020 của Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện 01/12/2020 Lý Hoàng Nguyên
4 2460/BC-UBND BÁO CÁO Việc thực hiện Kết luận của Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát việc thực hiện quy trình lập và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Võ Nhai (giai đoạn 2017-2018) 30/11/2020 Dương Văn Hào
5 2459/BC-UBND BÁO CÁO Việc thực hiện Thông báo kết luận số 50/TB-HĐND ngày 14/6/2019 của Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát công tác quản ký nhà nước về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở chăn nuôi, sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Võ Nhai. 30/11/2020 Dương Văn Hào
6 2458/BC-UBND BÁO CÁO Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020 và kế hoạch thực hiện năm 2021 huyện Võ Nhai. 30/11/2020 Dương Văn Hào
7 2455/UBND-LĐTBXH V/v phối hợp tuyển dụng, đào tạo sơ cấp nghề khai thá mỏ hầm lò 30/11/2020 Dương Văn Hào
8 3164/QĐ-UBND QĐ V/v kiện toàn cụm thi đua, khối thi đua trên địa bàn huyện Võ Nhai. 26/11/2020 Hoàng Minh Hiền
9 2426/HD-UBND HƯỚNG DẪN Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 26/11/2020 Hoàng Minh Hiền
10 2411/TB-HĐXTVC Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức huyện Võ Nhai năm 2020 26/11/2020 Hoàng Minh Hiền
11 3145/QĐ-UBND QĐ V/v công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2020 25/11/2020 Hoàng Minh Hiền
12 2412/TB-UBND THÔNG BÁO Thời gian tổ chức phỏng vấn và triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức huyện Võ Nhai năm 2020 25/11/2020 Hoàng Minh Hiền
13 2411/TB-UBND Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 (Phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức huyện Võ Nhai năm 2020 25/11/2020 Hoàng Minh Hiền
14 2407/BC-UBND BÁO CÁO Báo cáo kết quả thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020, nhiệm vụ giải pháp thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 24/11/2020 Hoàng Minh Hiền
15 3119/QĐ-UBND QĐ V/v Thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống bệnh Viem da nổi cục trên trâu, bò huyện Võ Nhai 20/11/2020 Hoàng Minh Hiền
16 3118/QĐ-UBND QĐ V/v công bố dịch đối với bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò trên địa bàn xã Bình Long, huyện Võ Nhai. 20/11/2020 Dương Văn Hào
17 2380/BC-UBND BÁO CÁO Kết quả thực hiện cac nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xa hội năm 2020; nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp chủ yếu năm 2021 huyện Võ Nhai 18/11/2020 Hoàng Minh Hiền
18 2379/TB-UBND THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Hoàng Minh Hiền - Chủ tịch UBND huyện tại Phiên họp thứ 48 - UBND huyện Võ Nhai khóa XIX. 18/11/2020 Hà Văn Dẫn
19 2378/TB-UBND THÔNG BÁO V/v thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo Quyết định số 2957/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Võ Nhai về cưỡng chế thu hồi đất 18/11/2020 Dương Văn Hào
20 2361/UBND-VHTT V/v tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2020). 17/11/2020 Dương Văn Hào