Truy cập nội dung luôn

53 Đảng viên được bồi dưỡng lý luận chính trị đợt 4 năm 2019

07-10-2019 09:59

Ngày 07/10/2019, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện đã tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho các đồng chí đảng viên mới đợt 4. Lớp học có sự tham gia của 53 đảng viên đến từ 15 chi đảng bộ cơ sở.

Trong thời gian từ ngày 7 đến 18/10/2019, các đồng chí đảng viên sẽ được trang bị các nội dung học tập: Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam; Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ôn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức, phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài những kiến thức chung, lớp học còn được thông tin một số nội dung về lịch sử Đảng bộ huyện Võ Nhai, tình hình và nhiệm vụ địa phương; Một số vấn đề chung về công tác tuyên truyền, hoạt động của báo cáo viên và phương pháp tuyên truyền miệng; Hội nhập kinh tế quốc tế…

Qua lớp học nhằm nâng cao ý thức và trách nhiệm cho mỗi đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ công tác của mình để rèn luyện và phấn đấu xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thu Viền (Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông)