Truy cập nội dung luôn

Võ Nhai tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 10 và các Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

12-07-2019 14:28

Sáng ngày 12/7, Ban Thường vụ Huyện ủy Võ Nhai đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 10 và các Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.

Dự Hội nghị có đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Bùi Thị Sen, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Hoàng Minh Hiền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí nguyên Thường trực Huyện ủy cư trú trên địa bàn huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện và lãnh đạo các xã, thị trấn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được học tập, quán triệt, triển khai các nội dung kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số 146-KH/TU ngày 21/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch 132-KH/HU Ban Thường vụ Huyện ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Võ Nhai lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy đề nghị sau hội nghị này, các đồng chí cán bộ chủ chốt cần tiếp tục nghiên cứu để hiểu rõ, nắm vững nội dung các văn bản của Trung ương và của tỉnh, huyện; bám sát tình hình thực tiễn để chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện tốt các nội dung Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đảng bộ, địa phương, đơn vị mình đạt kết quả cao nhất. Các cấp ủy đảng chỉ đạo triển khai thực hiện các Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy gắn với thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận khác của Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đối với công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, yêu cầu đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, các cấp ủy tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các kế hoạch của tỉnh, huyện; xây dựng kế hoạch thực hiện theo đúng yêu cầu, nội dung đề ra.

Cũng trong sáng ngày 12/7, Huyện ủy Võ Nhai đã tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Võ Nhai đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; các văn bản về Quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng tới cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Thông qua tổ chức quán triệt và triển khai, nhận thức của đa số đảng viên được nâng lên, ý thức chấp hành Nghị quyết, Điều lệ Đảng được thực hiện nghiêm túc; các nguyên tắc Đảng và sinh hoạt Đảng, việc tự phê bình và phê bình được tốt hơn, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao; tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu được củng cố, tăng cường. Đa số đảng viên thực hiện đầy đủ quyền và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; công tác phát triển đảng, công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ đảm bảo tính kế thừa, tính liên tục, nhất là quần chúng ưu tú được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng; thường xuyên kiện toàn củng cố tổ chức bộ máy, chú trọng công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng yếu kém. Qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng cán bộ đảng viên. Hàng năm, Đảng bộ huyện có trên 70% TCCSĐ đạt TSVM, 80% đảng viên trở lên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo, nhất là công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Tính đến hết quý II năm 2019, tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt trên 38% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể TSVM được quan tâm, chú trọng góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến, giải pháp, tập trung vào các vấn đề: Việc đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, học tập, cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng; giải pháp để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; công tác dân vận của hệ thống chính trị cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; công tác quản lý đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đội ngũ đảng viên cơ sở...

Thu Viền (Trung tâm Văn hóa, Thể thao -Truyền thông Võ Nhai)