Truy cập nội dung luôn

Võ Nhai: Triển khai các giải pháp chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2018.

11-10-2018 13:45

Ngày 11/10/2018, Ban Chỉ đạo Chống thất thu ngân sách nhà nước (NSNN) huyện Võ Nhai đã tổ chức cuộc họp nhằm thống nhất kế hoạch triển khai các giải pháp chống thất thu và đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước năm 2018.

Theo báo cáo của Chi Cục Thuế Võ Nhai, trong 9 tháng đầu năm, kết quả thu NSNN được trên 33 tỷ đồng, đạt 99% kế hoạch tỉnh giao, gần 97% kế hoạch huyện giao. Hiện nay đối với các khoản thu khác tại các xã mới chỉ đạt gần 55%, khoản thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt thấp do các xã, thị trấn chưa quyết liệt trong việc thu.

Để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN năm 2018, tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận, bàn các giải pháp chống thất thu và đôn đốc thu nộp NSNN năm 2018 trên địa bàn huyện. Theo đó, công tác chống thất thu và đôn đốc thu nộp NSNN tập trung vào các giải pháp chủ yếu là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của  cấp ủy, chính quyền các cấp và vai trò chủ động của cơ quan thuế, nâng cao trách nhiệm của các ban, ngành, UBND các xã, thị trấn trong việc phối hợp với cơ quan thuế để quản lý thu NSNN trên địa bàn. Tổ chức thu đủ, kịp thời các khoản phải thu vào NSNN theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế. Đồng thời, các ngành chức năng tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và phát triển bền vững nguồn thu cho ngân sách huyện. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện quy định về quản lý giá, thuế, phí đối với những mặt hàng thuộc danh mục nhà nước định giá, mặt hàng thực hiện bình ổn giá, những mặt hàng thiết yếu cho sản xuất và đời sống. Kiên quyết xử lý đối với các trường hợp cố tình chây ỳ, nợ đọng thuế.
 

                   Thực hiện: Thu Viền(Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông Võ Nhai)