Truy cập nội dung luôn

Hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống các cơ quan của Đảng

13-10-2020 14:29

        Cách đây 90 năm, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng họp từ ngày 14/10/1930 đến cuối tháng 10/1930 tại Hương Cảng (Trung Quốc) đã thông qua Luận cương chính trị, thông qua Điều lệ Đảng, quyết định lập ra các cơ quan: Bộ Tổ chức, Bộ Tuyên truyền, Bộ Công nhân vận động. Việc hình thành các bộ đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời đánh dấu sự ra đời của các ngành xây dựng Đảng - các cơ quan giúp Đảng trong tập hợp và xây dựng lực lượng cách mạng gồm: Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Dân vận của Đảng, Văn phòng cấp uỷ và đến năm 1948 thành lập cơ quan Kiểm tra của Đảng. Từ đó, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng về tổ chức, dân vận, kiểm tra giám sát. Ban bí thư Trung ương Đảng lấy ngày 14/10 hàng năm là ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng; ngày 15/10 là ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng; ngày 16/10 là ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng và ngày 18/10 là ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy. Trải qua quá trình hình thành, xây dựng và trưởng thành, công tác tổ chức, dân vận, kiểm tra, giám sát của Đảng và văn phòng cấp ủy không ngừng được củng cố và phát triển, hệ thống các ban Đảng và đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng từ trung ương đến địa phương ngày càng trưởng thành, đúc kết được những bài học quý báu từ thực tiễn của công tác xây dựng Đảng, góp phần to lớn vào những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

Đối với  huyện Võ Nhai, các cơ quan của Đảng ra đời và phát triển gắn liền với lịch sử của huyện, ngày 21/3/1945, chính quyền huyện Võ Nhai được thành lập. Theo đó, Đảng bộ huyện Võ Nhai, các cơ quan cuả Đảng cũng được thành lập. Trải qua nhiều kỳ Đại hội Đảng bộ huyện, tổ chức bộ máy các các cơ quan của Đảng đã ngày càng được kiện toàn, những cán bộ làm công tác xây dựng Đảng qua các thời kỳ đều là những người đạt chuẩn về trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, có nhiều kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng; nhiều cán bộ trẻ đã tích cực học tập, phấn đầu, rèn luyện và hiện đang đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị của huyện. Trong điều kiện có những khó khăn nhất định, các cơ quan của Đảng ở Võ Nhai đã luôn bám sát nhiệm vụ, chủ động tham mưu, đề xuất những chủ trương, chính sách giúp cấp ủy triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác trên các lĩnh vực, góp phần giúp cấp ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Đồng chí Vũ Thị Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ Chức Huyện ủy Võ Nhai

Đảng bộ huyện Võ Nhai hiện có 34 chi, đảng bộ cơ sở; 317 chi bộ dưới đảng bộ cơ sở, với tổng số đảng viên 4.916 đồng chí. Những năm qua, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu tích cực cho Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy thực hiện tốt các nội dung về công tác tổ chức xây dựng Đảng và thu được nhiều kết quả tích cực: Nổi bật là chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao; tổ chức cơ sở đảng, cấp ủy cơ sở thường xuyên được kiện toàn, từng bước bảo đảm yêu cầu lãnh đạo toàn diện của Ðảng ở cơ sở; công tác quản lý, phát triển đảng viên được quan tâm thực hiện hiệu quả. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã kết nạp 1021 đảng viên, kết nạp đảng viên trung bình hằng năm là 204 đồng chí (vượt 28,13% kế hoạch). Chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm được nâng lên thể hiện rõ qua kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên: tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trung bình hằng năm đạt 95%, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trung bình hằng năm đạt 86,04%; việc quản lý cán bộ được đảm bảo chặt chẽ theo phân cấp về số lượng, chất lượng, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, và thực hiện các chính sách về công tác cán bộ... Việc tuyển dụng, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện đảm bảo quy trình quy định; tổ chức cơ sở đảng, cấp ủy cơ sở thường xuyên được kiện toàn, từng bước bảo đảm yêu cầu lãnh đạo toàn diện của Ðảng ở cơ sở. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc; thường xuyên thực hiện tốt công tác thẩm tra, xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ và phát triển đảng viên…Xác định Đại hội Đảng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, trong năm 2020, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng nội dung đại hội, công tác chuẩn bị được các cấp ủy triển khai bám sát Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 146-KH/TU của Tỉnh ủy Thái Nguyên, Kế hoạch số 132-KH/HU của Huyện ủy Võ Nhai về tổ chức đại hội đảng các cấp, trong đó một trong những nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ đại hội là chuẩn bị nhân sự cho cấp ủy khóa mới. Công tác chuẩn bị nhân sự đã được chỉ đạo thực hiện đảm bảo dân chủ, chặt chẽ, đúng quy trình từ việc rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ, sắp xếp, bố trí, đến chủ động xây dựng phương án nhân sự trình đại hội. Đồng chí Vũ Thị Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Để công tác xây dựng Đảng ở huyện Võ Nhai ngày càng phát triển, Ban Tổ chức Huyện ủy tiếp tục tham mưu quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, chú trọng đến phát triển Đảng viên, cụ thể là ở các Chi bộ nông thôn thì chúng tôi cũng đề ra nhiều giải pháp để hướng dẫn họ đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú kết nạp Đảng. Một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Ban Tổ chức Huyện ủy xác định là tiếp tục tham mưu cho đảng bộ huyện xây dựng Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giai đoạn 2021 – 2025 mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Võ Nhai Lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

 Đồng chí Dương Văn Ngoan, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện 

Những năm qua, hệ thống Dân vận các cấp của huyện Võ Nhai luôn đồng hành với các cấp, các ngành, tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chương trình trọng điểm của huyện như: Phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, xây dựng củng cố hệ thống chính trị… Đặc biệt, hệ thống dân vận các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thật sự là cầu nối giữa Đảng với dân, nắm bắt và giải quyết tình hình tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện đã được triển khai sâu rộng và có sức lan tỏa lớn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng mang lại hiệu quả thiết thực, trở thành phong trào chung của cả hệ thống chính trị, được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng, tích cực với 172 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, ngoài ra MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội thực hiện xây dựng hàng trăm mô hình theo ngành dọc như mô hình xây dựng gia đình 5 không 3 sạch của Hội LHPN, mô hình tuyến đường thắp sáng làng quê của đoàn thanh niên, mô hình thi đua, sản xuất kinh doanh giỏi của Hội nông dân...Từ kết quả các mô hình đó đã góp phần quan trọng vào giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 35,86% (năm 2016) xuống còn 13,63% (năm 2020);  số gia đình đạt gia đình văn hóa năm 2016 (80,62% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa), năm 2020 có 84,69% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa), số xóm đạt xóm văn hóa (năm 2016 có 67,2% , năm 2020: 91,22%). Thực hiện Đề án 2037 của tỉnh Thái Nguyên và Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nhân dân đã tự nguyện hiến 436.000 m2 đất,  tiền  mặt trên 261 tỷ/572 tỷ = 45,59% tổng nguồn vốn huy động được xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2011-2020). Hiện nay toàn huyện đã có 5/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 03 xóm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.  Để ghi nhận kết quả hoạt động của phong trào “Dân vận khéo"” vừa qua Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho 8 cá nhân điển hình tiên tiến trong xây dựng đảng, xây dựng chính quyền ở cơ sở. Nhờ đó, công tác dân vận đã góp phần tạo chuyển biến sâu sắc về chất lượng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng cải cách hành chính; phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức đoàn thể, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh. Đồng chí Dương Văn Ngoan, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện cho biết:  Trong thời gian tới, Ban Dân vận sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, tập trung vào một số nội dung sau:  Một là,  tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy tổ chức quán triệt, triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp trên về công tác dân vận . Hai là, phối hợp với UBND huyện, các cơ quan chuyên môn tuyên truyền thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với nhân dân các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Tăng cường nguồn lực để đầu tư phát triển đặc biệt trong đồng bào dân tộc thiểu số.  Ba là, thực hiện tốt chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Huyện ủy và các cơ quan đã ký kết, tạo bước chuyển biến tích cực, rõ nét góp phần đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả các hoạt động của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp, củng cố niềm tin trong nhân dân.  Bốn là: Triển khai thực hiện tốt công tác tiếp công  dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân; giải quyết có hiệu quả các đơn thư khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, quan tâm kiện toàn, nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, công tác tiếp công dân có đủ trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu công việc. Năm là, Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua, các cuộc vận động; tăng cường công tác nắm bắt và phản ánh tình hình nhân dân.  Sáu là, định kỳ đánh giá sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận. Có thể khẳng định phong trào thi đua dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và mỗi cá nhân cán bộ, đảng viên, sự nghiệp phát kinh tế - xã hội của địa phương có sự đóng góp không nhỏ của cả hệ thống dân vận trên địa bàn huyện, đúng như Bác Hồ nói “Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Đồng chí Triệu Tiến Văn, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Võ Nhai

Cùng với hệ thống Tổ chức Đảng, Văn phòng cấp uỷ các cấp trên địa bàn huyện đã làm tốt chức năng thu thập thông tin, tổng hợp tình hình, dự thảo các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; xây dựng quy chế, chương trình làm việc của cấp uỷ; quy chế, chương trình làm việc toàn khoá của Ban Chấp hành; chương trình làm việc hàng năm, hàng tháng của Ban Thường vụ cấp ủy các cấp; kịp thời bổ sung, điều chỉnh, đưa vào chương trình những vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách; giúp cấp uỷ tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng và tham mưu giúp cấp uỷ có những giải pháp đối với những vấn đề bức xúc, mới nảy sinh… Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và sự giúp đỡ, phối hợp, tạo điều kiện của các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, đảng viên của Văn phòng cấp uỷ đã không ngừng rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; tích cực học tập, nghiên cứu để nâng cao năng lực công tác; đổi mới phong cách làm việc; phát huy truyền thống đoàn kết, ngày càng xứng đáng với yêu cầu, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu, giúp cấp uỷ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động của đảng bộ, chi bộ cơ sở trên địa bàn. Đồng chí Triệu Tiến Văn, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Võ Nhai chia sẻ: Là trung tâm thông tin tổng hợp chính xác, kịp thời phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy. Hằng năm, cơ quan đã tham mưu xây dựng và ban hành trên 500 văn bản các loại. đạt yêu cầu về chất lượng, tiến độ đề ra. Tham mưu tổ chức tốt công tác phục vụ trên 16 hội nghị của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực  Huyện ủy; thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản của Huyện ủy phục vụ cho mọi hoạt động của Huyện ủy và các Ban Xây dựng Đảng thuộc Huyện ủy.  Trong năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiếp tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Văn phòng Huyện ủy đã phối hợp với các cơ quan của Đảng thuộc Huyện ủy tham mưu cho Huyện ủy chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và tham mưu tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Võ Nhai lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra, được cấp ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá là rất thành công. Với sự cố gắng của đơn vị, Văn phòng Huyện ủy  đã đạt nhiều danh hiệu thi đua: Năm 2018 là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua xuất sắc được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, năm 2019 đạt tập thể lao động xuất sắc được UBND tỉnh tặng Bằng khen; đồng thời được Huyện ủy, UBND huyện tặng nhiều giấy khen. Tự hào với truyền thống 90 năm xây dựng và phát triển ngành Văn phòng cấp ủy, trong thời gian tới tập thể lãnh đạo và công chức Văn phòng Huyện ủy sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, phối hợp với các Ban xây dựng Đảng tích cực tham mưu thật tốt cho Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Song song với đó, Ủy ban Kiểm tra các cấp từ huyện đến cơ sở luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, tham mưu giúp cấp uỷ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra theo chuyên đề, kế hoạch. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đã góp phần nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Với những thành tích đạt được trong nhiều năm qua, các cơ quan của Đảng thuộc Huyện ủy Võ Nhai vinh dự được các cấp, các ngành tặng thưởng nhiều giấy khen, bằng khen. Những phần thưởng đó là niềm cổ vũ, động viên lớn đối với các thế hệ cán bộ các ban của Đảng, Văn phòng Huyện ủy. Mỗi cán bộ các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy hôm nay và mai sau luôn trân trọng và phát huy, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Đảng trong tình hình mới.  Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng 14/10, ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng 15/10, ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy 18/10 và 72 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng 16/10, phát huy truyền thống lịch sử quý báu, các cơ quan Đảng của huyện đã và đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác; kiên quyết đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, tạo khí thế mới, quyết tâm mới, ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và góp phần hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 -2025 đã đề ra. Xây dựng huyện Võ Nhai phát triển toàn diện.

Th: Thu Viền - Anh Tuấn(Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông)