Truy cập nội dung luôn

Giám sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp

12-11-2020 14:22

Ngày 12/11, Thường trực HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức giám sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8, thứ 9 đối với UBND huyện. 

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị gửi tới kỳ họp. Theo đó, tổng số ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 8, thứ 9 HĐND huyện đã được UBND huyện tiếp nhận, giải quyết và trả lời gồm 63 ý kiến, trong đó: Ý kiến thuộc thẩm quyền cấp huyện 61 ý kiến; số ý kiến đã giao cho các xã giải quyết theo thẩm quyền là 2 ý kiến. Tổng số ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 8, 9 HĐND huyện đã được giải quyết là 39/63 ý kiến đạt 62%. Hiện nay còn 24 ý kiến, kiến nghị đang giải quyết.

 

Theo đánh giá về các ý kiến, kiến nghị trong quá trình giải quyết, các cấp, các ngành đã quan tâm giải quyết kịp thời, thỏa đáng, đáp ứng được nguyện vọng của cử tri. Công tác chỉ đạo giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri thường xuyên được quan tâm kiểm tra, đôn đốc; đối với những nội dung trả lời chưa thỏa đáng, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các đơn vị rà soát, bổ sung làm rõ lý do và trách nhiệm có liên quan. Tại buổi giám sát, các đại biểu đã thảo luận và cho nhiều ý kiến nhằm từng bước nâng cao hoạt động của HĐND huyện cũng như HĐND cấp xã. Trong đó chú trọng đến công tác giám sát của các tổ đại biểu HĐND, việc tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri phải được xem xét và trả lời kịp thời hơn.

Th: Thu Viền(Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông)