Truy cập nội dung luôn

HUYỆN ỦY VÕ NHAI

1. Thường trực Huyện ủy

 

 

Đ/c: Phạm Văn Thọ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy 
Năm sinh: 1972
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 
Trình độ LLCT: Cao cấp
ĐT: 0912.151.407
Máy bàn: 0208.3827216

 

Đ/c: Bùi Thị Sen – Phó Bí thư Thương trực Huyện ủy
Năm sinh: 1981
Trình độ LLCT: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
ĐT: 0983.228.555
Máy bàn: 0208.3827.215

 

2. Văn phòng Huyện ủy

 

 Họ và tên: Dương Quốc Toàn- Chánh Văn phòng Huyện ủy
 Năm sinh: 1972
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ LLCT: Cao cấp
đt: 0915.589.568
máy bàn: 0208.627.123

 

          

 

Đ/c: Trần Trọng Ba – Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy
Ngày sinh: 19/11/1988
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 0280.3827456
Điện thoại di động: 0918336044
Email: tranba.vphu@gmail.com

 

Đ/c:Triệu Tiến Văn – Phó Chánh văn phòng Huyện ủy Võ Nhai
Năm sinh: 1979
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại di động: 0915.640.680
Email: trieuvanvonhai@gmail.com

 

3. Ban Tổ chức Huyện ủy

            

 

Đ/c: Vũ Thị Huệ – Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy
Ngày sinh: 08/01/1974
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 0280.3827
Điện thoại di động: 0914436470
Email: 

 

 

Đ/c: Vũ Thị Minh Phương – Huyện ủy viên, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy
Ngày sinh: 17/7/1984
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 0280.3827
Điện thoại di động: 0914436470
Email:minhphuong17btc@gmail.com

 

 

 

Đ/c:Tạ Việt Hồng – Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

Ngày sinh: 11/9/1978
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 0208.3827410
Điện thoại di động: 0972991306
Email:  taviethong78@gmail.com

 

4. Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

Đ/c: Lê Định Tấn – Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy
Ngày sinh: 18/12/1969
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 0280.3727258
Điện thoại di động: 0912601600
Email:  letanhuvn@gmail.com

         

 

 

Đ/c: Ma Thị Bích Nguyệt – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy
Ngày sinh: 17/3/1982
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 0280.3827311
Điện thoại di động: 0915644665
Email: mathibichnguyet@gmail.com

 

        

 

Đ/c: Lương Văn Thực – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy
Năm sinh: 1983
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 0280.3827.311
Điện thoại di động: 0915.854.259
Email: thucvonhai@gmail.com

 

 

 

5- Ban Dân vận Huyện ủy

              

 

Đ/c: Dương Văn Ngoan – Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy
Ngày sinh: 18/02/1968
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 0280.3727257
Điện thoại di động: 0915589520
Email: duongvanngoan.vn@gmail.com

 

6. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

 

Đ/c: Hà Văn Quang – Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy
Ngày sinh: 21/9/1967
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 0280.3727 359
Điện thoại di động: 0988826673
Email: quangnhanvonhai@gmail.com

 

 

 

Đ/c: Nông Viết Lâm – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy
Ngày sinh: 03/8/1967
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại di động: 0977040487
Email: 

 

               

 

 

Đ/c: Lường Thu Trang – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra
Huyện ủy
Ngày sinh: 03/11/1988
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại di động: 0985172272
Email: thutrang111288@gmail.com