Truy cập nội dung luôn

Đẩy mạnh hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ ở huyện vùng cao

29-10-2018 15:13

Xác định công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ là một nhiệm vụ quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền và các địa phương trên địa bàn huyện Võ Nhai đã triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi cho các tầng lớp phụ nữ vươn lên trong học tập, lao động, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và tích cực tham gia vào các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, huyện Võ Nhai đã ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả các Kế hoạch, Đề án, Nghị quyết, Chương trình hành động về công tác cán bộ nữ và hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ được triển khai rộng khắp với nhiều nội dung và hình thức đa dạng. Công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ được triển khai rộng khắp với nhiều nội dung và hình thức đa dạng. Trong năm 2017 huyện đã tổ chức 2 lớp tập huấn, 25 buổi nói chuyện chuyên đề, tuyên truyền phổ biến pháp luật, các văn bản, chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình và bình đẳng giới cho 1.250 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ. Từ đó tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động về giới và bình đẳng giới cho mọi người dân ở cộng đồng, cán bộ công nhân, viên chức, người lao động nói chung và khẳng định vai trò của cán bộ nữ trong các hoạt động xã hội.

Ngoài ra, tại cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện việc tổ chức quán triệt, triển khai kế hoạch công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ được nghiêm túc thực hiện, tạo điều kiện và cơ hội để phụ nữ được tham gia vào các lĩnh vực của đời sống xã hội.  Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp đã tích cực phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ và các ngành chức năng tham gia xây dựng, góp ý sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các chính sách, dự thảo Luật Bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; duy trì thường xuyên việc thực hiện quy chế phối hợp trong triển khai thực hiện các chương trình, dự án, mục tiêu phát triển KT-XH. Đặc biệt, công tác phát triển đảng viên nữ; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, trình độ, năng lực của cán bộ nữ; quy hoạch, bố trí sử dụng cán bộ nữ, tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị. Hiện nay, tỷ lệ đảng viên nữ của huyện đạt 60 %. Toàn huyện có  9/41 cán bộ nữ tham gia BCH đảng bộ  huyện (đạt tỷ lệ 22%); 34 Cán bộ nữ được bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo quản lý các ban, ngành đoàn thể cấp huyện; 5/36 cán bộ nữ là đại biểu HĐND cấp huyện (đạt tỷ lệ 13,89%). Công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái được chú trọng. Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện đã phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức các buổi gặp mặt, trao đổi nhằm kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, phụ nữ và các tầng lớp nhân dân; tập hợp những kiến nghị, đề xuất về các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích của phụ nữ và trẻ em để từng bước giải quyết kịp thời, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, phụ nữ… Cùng với đó, việc thành lập, duy trì và nhân rộng mạng lưới các câu lạc bộ, mô hình: “Phòng chống bạo lực gia đình”, CLB “5 không, 3 sạch”, mô hình “Địa chỉ tin cây” đã góp phần hỗ trợ, tư vấn giúp các nạn nhân bị bạo lực gia đình; nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi trong thực hiện bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện Võ Nhai.

Bên cạnh việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho phụ nữ, các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cũng triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ gắn với thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… Qua đó tạo điều kiện để phụ nữ tiếp cận với các dịch vụ sản xuất, dịch vụ xã hội một cách cơ bản và bình đẳng; vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc bền vững. Trong năm 2017, toàn huyện đã có 7 hộ hội viên phụ nữ được vay vốn từ nguồn Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo với tổng trị giá 150,5 triệu đồng (nuôi bò nái sinh sản); tỷ lệ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được vay vốn đạt 100%; có 350 lao động nữ được đào tạo nghề, trong đó 70% số lao động nữ sau học nghề tự tạo việc làm, có việc làm, tăng thu nhập và ổn định đời sống. Đã xuất hiện nhiều điển hình phụ nữ làm kinh tế trang trại, sản xuất kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng. 20/925 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo.

 Có thể khẳng định, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó vai trò nòng cốt là tổ chức Hội Phụ nữ, hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn huyện Võ Nhai đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Chất lượng và hiệu quả hoạt động của phụ nữ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội ngày càng được nâng cao, góp phần quan trọng vào sự phát triển KT-XH, giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương. Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Võ Nhai tiếp tục phối hợp với các ban, ngành trong huyện thực hiện tốt Luật Bình đẳng giới và các chủ trương, chính sách trong lĩnh vực này; thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các xã, thị trấn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng để nâng cao nhận thức của toàn xã hội đối với hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Các cấp, ngành tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ nữ đảm bảo tỷ lệ theo quy định; thúc đẩy vai trò phụ nữ tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Thực hiện: Thu Viền (Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông Võ Nhai)