Truy cập nội dung luôn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Thư điện tử
HUYỆN ỦY
1 Phạm Văn Thọ Bí thư 0912.151.407
Ủy ban nhân dân
1 Hoàng Minh Hiền Chủ tịch 0915263763
2 Phạm Việt Tiến Phó Chủ tịch 0915207323
3 Dương Văn Hào Huyện Ủy viên 0915640676
Hội đồng nhân dân
1 Bùi Thị Sen Chủ tịch 0983.228.555
2 Nịnh Văn Hào Ủy viên BTV 0915589555
3 Dương Văn Ngoan Ủy viên BTV 0915589520
4 Lê Định Tấn Ủy viên BTV 0912601600
CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
1 Trịnh Thanh Phương Chủ tịch 0983827397
2 Hoàng Anh Tuấn Chủ tịch 0949328122
3 Mông Văn Đại Chủ tịch 0984.287.133
4 Vi Thị Bích Liên Chủ tịch 0979.858.762
5 Hoàng Văn Thức Chủ tịch 0984662059
6 Nguyễn Văn Côn Chủ tịch 0982823175
7 Nguyễn Anh Tuấn Chủ tịch 0918185226
8 Hoàng Văn Thượng Chủ tịch 0911234018
9 Hoàng Quốc Anh Chủ tịch 0332615647
10 Triệu Tiến Hiện Chủ tịch 0399657663
11 Hà Văn Ninh Chủ tịch 0815838010
12 Nông Quý Dương Chủ tịch 0975242135