Truy cập nội dung luôn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Huyện ủy Võ Nhai
1 Phạm Văn Thọ Bí thư 0912.151.407
2 Hoàng Minh Hiền Phó Bí thư 0915263763
3 Nịnh Văn Hào Ủy viên BTV 0915589555
Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai
1 Lê Định Tấn Phó Chủ tịch 0912601600
2 Dương Văn Ngoan Ủy viên BTV 0915589520
Ủy ban nhân dân huyện Võ Nhai
1 Bùi Thị Sen Chủ tịch
2 Vũ Thị Huệ Phó Chủ tịch 0914436470
3 Dương Văn Hào Huyện Ủy viên 0915640676
Các cơ quan chuyên môn
1 Lý Hoàng Nguyên Chánh Văn phòng 0915214678
2 Hà Văn Tự Trưởng phòng 0978749174
3 Bùi Thanh Sơn Trưởng phòng 0915209468
4 Hà Mạnh Cương Trưởng phòng 0985724178
5 Nông Minh Tuấn Trưởng phòng 0986599764
6 Triệu Văn Hiên Trưởng phòng 0912111267
7 Nguyễn Anh Thống Trưởng phòng 0968580845
8 Mông Thị Tuyết Nhung Trưởng phòng 0978850555
9 Hoàng Thị Dậu Trưởng phòng 0982012359
10 Nguyễn Hồng Lam Trưởng phòng 0915197788
11 Lâm Văn Lực Trưởng phòng 09988722695
12 Nguyễn Việt Hưng Trưởng phòng 0948519665
13 Triệu Văn Hanh Trưởng phòng 0947018766
Các xã, thị trấn
1 Trịnh Thanh Phương Chủ tịch 0983827397
2 Hoàng Như Hoa Chủ tịch 0915351681
3 Trịnh Thanh Tùng Chủ tịch 0987843558
4 Tầm Văn Cử Chủ tịch 0338330874
5 Chu Thị Lê Hiền Chủ tịch 0972124680
6 Long Văn Lưu Chủ tịch 0944463476
7 Hoàng Văn Thức Chủ tịch 0984662059
8 Hoàng Văn Thượng Chủ tịch 0911234018
9 Hoàng Quốc Anh Chủ tịch 0332615647
10 Lê Văn Thanh Chủ tịch 0947186669
11 Lương Thị Mỹ Chải Chủ tịch 0376510026
12 Triệu Tiến Hiện Chủ tịch 0399657663
13 Nông Đình Tuất Chủ tịch 0912805344
14 Nông Quý Dương Chủ tịch 0975242135