Truy cập nội dung luôn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Các cơ quan chuyên môn
1 Triệu Văn Hanh Trưởng phòng 0947018766
Các xã, thị trấn
1 Trịnh Thanh Phương Chủ tịch 0983827397
2 Hoàng Như Hoa Chủ tịch 0915351681
3 Trịnh Thanh Tùng Chủ tịch 0987843558
4 Tầm Văn Cử Chủ tịch 0338330874
5 Chu Thị Lê Hiền Chủ tịch 0972124680
6 Long Văn Lưu Chủ tịch 0944463476
7 Hoàng Văn Thức Chủ tịch 0984662059
8 Hoàng Văn Thượng Chủ tịch 0911234018
9 Hoàng Quốc Anh Chủ tịch 0332615647
10 Lê Văn Thanh Chủ tịch 0947186669
11 Lương Thị Mỹ Chải Chủ tịch 0376510026
12 Triệu Tiến Hiện Chủ tịch 0399657663
13 Nông Đình Tuất Chủ tịch 0912805344
14 Nông Quý Dương Chủ tịch 0975242135