Truy cập nội dung luôn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
HUYỆN ỦY
1 Phạm Văn Thọ Bí thư 0912.151.407
Ủy ban nhân dân
1 Hoàng Minh Hiền Chủ tịch 0915263763
2 Phạm Việt Tiến Phó Chủ tịch 0915207323
3 Dương Văn Hào Huyện Ủy viên 0915640676
Hội đồng nhân dân
1 Bùi Thị Sen Chủ tịch 0983.228.555
2 Nịnh Văn Hào Ủy viên BTV 0915589555
3 Dương Văn Ngoan Ủy viên BTV 0915589520
4 Lê Định Tấn Ủy viên BTV 0912601600
CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
1 Hoàng Anh Tuấn Chủ tịch 0949328122
2 Hoàng Quốc Anh Chủ tịch 0332615647
3 Hoàng Văn Thức Chủ tịch 0984662059
4 Nông Quý Dương Chủ tịch 0975242135
5 Trịnh Thanh Phương Chủ tịch 0983827397
6 Hoàng Văn Thượng Chủ tịch 0911234018
7 Vi Thị Bích Liên Chủ tịch 0979.858.762
8 Hà Văn Ninh Chủ tịch 0815838010
9 Nguyễn Anh Tuấn Chủ tịch 0918185226
10 Lê Văn Thanh Chủ tịch 0947186669
11 Mông Văn Đại Chủ tịch 0984.287.133
12 Triệu Tiến Hiện Chủ tịch 0399657663