Truy cập nội dung luôn

Ủy ban kiểm tra Huyện ủy triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2020

24-02-2020 10:39

Sáng ngày 24/2, UBKT Huyện ủy Võ Nhai đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy.

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ, trong thời gian qua công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng bộ huyện Võ Nhai đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có chất lượng, qua đó đã góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong năm 2019, BTV Huyện ủy đã tổ chức kiểm tra 5 cuộc tại 17 tổ chức đảng với các nội dung như: kiểm tra việc triển khai học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII; Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương khóa XI về “Phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”...ngoài ra các đồng chí Ủy viên BTV, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện cũng thường xuyên thực hiện việc giám sát tại các chi, đảng bộ được phân công phụ trách theo quy chế làm việc. Trong năm, BTV Huyện ủy không nhận được đơn khiếu nại về kỷ luật đảng, không có tổ chức đảng và đảng viên vi phạm đến mức BTV Huyện ủy phải xử lý kỷ luật.....qua hoạt động kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra các cấp có thể khẳng định đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ KT – XH của địa phương, tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, sau khi đề ra phương hướng và nhiệm vụ trong công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2020, các đại biểu đại diện cho các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện đã thảo luận, trong đó đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020, đó là: tiếp tục nâng cao nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; tập trung kiểm tra, giám sát các lĩnh vực về kinh tế, công tác tổ chức , cán bộ, đặc biệt là công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội đảng bộ các cấp; chỉ đạo Đảng ủy, UBKT các cấp xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020, thực hiện tốt nhiệm vụ theo điều 30, điều 33 Điều lệ Đảng....

Phát biểu thảo luận, đóng góp vào phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2020

Cũng tại hội nghị, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy cũng đã triển khai Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp; Hướng dẫn số 08-HD/UBKTTW về công tác nhân sự UBKT tại đại hội đảng bộ các cấp.

Anh Tuấn (Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông)