Truy cập nội dung luôn

Tiểu ban văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Võ Nhai lần thứ XXII , nhiệm kỳ (2020-2025) tổ chức phiên họp thứ 2

07-02-2020 11:16

Sáng ngày 7/2, Tiểu ban văn kiện Đại hội đại biểu đảng bộ huyện Võ Nhai, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức phiên họp lần thứ 2 để đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XXI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phạm Văn Thọ, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Võ Nhai, Trưởng Tiểu ban văn kiện chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các đồng chí thành viên Tiểu ban văn kiện.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Võ Nhai lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 được kết cấu thành 2 phần. Phần thứ nhất đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020. Phần thứ hai là nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận của các thành viên dự họp, đồng chí Phạm Văn Thọ, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Tiểu ban văn kiện đề nghị các thành viên Tiểu ban, tổ giúp việc tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp, chủ động nghiên cứu, đề xuất ý kiến nhằm hoàn thiện các nội dung trong báo cáo đảm bảo tính khái quát, nêu bật được những mục tiêu lớn cần thực hiện trong thời gian sắp tới. Chỉ đạo tiếp thu ý kiến của các thành viên tại cuộc họp để tiếp tục hoàn chỉnh Báo cáo trình Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua để trình Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trong thời gian tới.

 Thu Viền (Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông)