Truy cập nội dung luôn

Huyện Võ Nhai ban hành kế hoạch triển khai đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của UBND các xã, thị trấn

06-11-2019 09:27

Vừa qua, UBND huyện Võ Nhai đã ban hành kế hoạch triển khai đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của UBND các xã, thị trấn. Mục đích là nhằm xác định và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của UBND cấp xã trên địa bàn huyện; Giúp UBND huyện, UBND cấp xã phát hiện những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện công tác CCHC; đề ra những giải pháp khắc phục thiếu sót, hạn chế mà chỉ số nêu ra. Đồng thời qua đây cũng là cơ sở để các địa phương đề ra các giải pháp phù hợp nhằm tiếp tục phát huy các ưu điểm, kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế và xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của đơn vị mình. Qua đó, tiếp tục nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và tổ chức, cá nhân trong công tác cải cách hành chính.

Trong kế hoạch, UBND huyện yêu cầu việc đánh giá, chấm điểm phải bám sát Chương trình, Đề án CCHC nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh Thái Nguyên. Đảm bảo chính xác, trung thực kết quả triển khai thực hiện công tác CCHC tại UBND cấp xã, có tài liệu kiểm chứng, số liệu dẫn chứng gửi kèm theo….

Các nội dung đánh giá, xác định chỉ số CCHC bao gồm: công tác chỉ đạo, điều hành; cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của chính quyền cơ sở; thực hiện chức năng, nhiệm vụ của chính quyền cơ sở; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc việc tự đánh giá, chấm điểm theo quy định đánh giá, xác định chỉ số CCHC đã ban hành. Nộp kết quả về phòng nội vụ huyện trước ngày 23/11/2019./

Anh Tuấn (Trung tâm Văn hóa, Thể thao – Truyền thông)