Truy cập nội dung luôn

Các phòng quản lý nhà nước
 
1.Văn phòng HĐND và UBND

2.Phòng Tài chính - Kế hoạch

3.Phòng Tư pháp

4.Phòng Nội vụ

5.Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

6.Phòng Kinh tế và Hạ tầng

7.Phòng Y tế

8.Phòng Dân tộc

9.Phòng Tài nguyên và Môi trường

10.Phòng Văn hóa và Thông tin

11.Phòng Giáo dục và Đào tạo

12.Thanh tra

13.Phòng Nông nghiệp và PTNT